Społeczeństwo wysokich kompetencji

Obszar ten jest poświęcony szeroko zdefiniowanym zagadnieniom, które dotyczą kompetencji oraz procesów i instytucji związanych z ich kształtowaniem. Założeniem organizacyjnym obszaru jest powiazanie aktywności prowadzonych w ramach podobszaru 1 (seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem”) oraz podobszaru 2 („Szkoły poza horyzont”), tak, aby „wartość” wypracowaną w obrębie tych dwóch działań maksymalnie efektywnie wykorzystać do tworzenia koncepcji oraz podstaw uniwersytetu OEES (podobszar 3). Działania realizowane w ramach obszaru mają na celu nie tylko inicjować debatę na temat stanu systemu (i instytucji) kształtowania kompetencji w Polsce, ale też stać się impulsem do pozytywnych zmian w tym zakresie.

Koordynator obszaru:

prof. UEK dr hab. Magdalena Jelonek

prof. UEK dr hab. Magdalena Jelonek

Koordynator obszaru

Plany na 2024:

Seminarium „Co się dzieje z uniwersytetem”

Seminarium działa w formie comiesięcznych, otwartych spotkań dyskusyjnych online, podczas których omawiane są różne aspekty funkcjonowania uczelni wyższych.

Cel: dyskusja nad podstawami (koncepcją/ideą i organizacją) funkcjonowania współczesnego i przyszłego uniwersytetu. Dotychczas zorganizowaliśmy 25 seminariów, w których udział wzięło ponad 1500 uczestników.

Zespół koordynacyjny: Andrzej Blikle, Anna Giza, Jerzy Hausner, Magdalena Jelonek, Łukasz Stankiewicz

W roku 2024 w ramach podobszaru zostaną wdrożone dwie nowe inicjatywy: (1) warsztaty realizowane na uczelniach zogniskowane na konkretne problemy praktyczne (na ten moment będzie to Uniwersytet Śląski, a tematem warsztatu będzie profilowanie studiów licencjackich) oraz (2) prace mające na celu sformułowanie fundamentalnych założeń dotyczących modernizacji sektora akademickiego w Polsce.

Szkoły poza horyzont

Cel: Identyfikacja i promocja dobrych praktyk w zakresie kształtowania kompetencji w systemie formalnym (zgodnie z ideą kształcenia relacyjnego); dyskusja nad tymi praktykami; sieciowanie liderów.

Zespół koordynacyjny: Oktawia Gorzeńska, prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr hab., prof. UEK Magdalena Jelonek, Jędrzej Witkowski

Inicjatywa będzie kontynuowana w 2024 r. w formie 2 działań:

A2. Aplikacja o środki na działania podejmowane w ramach obszaru – wnioski aplikacyjne do programów Erasmus+ oraz Rising Tide na opracowanie koncepcji i wdrożenie inicjatyw kształtujących jeden z obszarów opisanych w książce, tj. sprawczość młodych osób (wnioski zostały przygotowane i są w fazie oceny)

A3. Raport pod wstępnym tytułem: „Megatrendy a szkoły, czyli jak tworzą się ekosystemy edukacyjne odpowiednie dla zmieniającej się rzeczywistości”. W ramach raportu dokonana zostanie analiza trendów i ich identyfikacja oraz opis przykładów tworzenia takich środowisk w wybranych szkołach

Uniwersytet OEES

Inauguracja Uniwersytetu OEES odbędzie się w ramach OEES Summit 2024. Przewidujemy wydarzenie w trakcie którego opowiemy o idei i wspólnie z młodymi wypracujemy koncepcję Uniwersytetu OEES, która będzie wdrażana w kolejnych latach. Zakładamy etapowy rozwój uniwersytetu, począwszy od pierwszych zajęć inauguracyjnych (2024) oraz stworzenia platformy z dostępnymi materiałami (np. wykłady, podcasty). Zależy nam na tym, aby koncepcja uniwersytetu został „wytworzona” wspólnie przez różne środowiska i przedstawicieli różnych grup wiekowych.

Zespół koordynacyjny: dr Bartłomiej Biga, prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr hab., prof. UEK
Magdalena Jelonek

Skip to content