Ekonomiczna wiarygodność państwa

Gospodarka rynkowa bazuje na wiarygodności państwa. Jej osłabienie powoduje, że gospodarka staje bardziej wrażliwa, mniej odporna na różnego rodzaju szoki. Bezpośrednie konsekwencje niskiej wiarygodności ekonomicznej państwa to m.in: wyższy poziom ryzyka i kosztów z nim związanych, niższa efektywność gospodarowania, niższa produktywność zasobów własnych, wyższe koszty obsługi długu. Oddziaływanie wiarygodności państwa przebiega poprzez społeczne wyobrażenia i oczekiwania (np. poziom inflacji jako następstwo oczekiwań inflacyjnych). Niska wiarygodność ekonomiczna państwa osłabia długookresową i produktywnościową orientację przedsiębiorstw. Sprzyja zaś wzmacnianiu orientacji krótkookresowej, spekulacyjnej i transakcyjnej. Fałszywa jest argumentacja uzasadniająca wzrost długu publicznego jako ekonomicznie tańszego niż dług prywatny. Obecnie tańszy dług publiczny stanie się w nieodległej przyszłości – w następstwie jego transferu – długiem prywatnym, który wywoła kolejną falę wzrostu długu publicznego. Jeśli ktoś domaga się zniesienia reguł, w tym fiskalnych, ponieważ są mało skuteczne, to winien pamiętać, że taka argumentacja doprowadzi do osłabienia całego porządku normatywnego i wszelkich wpisanych do niego reguł. Wiarygodność ekonomiczna państwa jest swoistego rodzaju dobrem publicznym. Rzecz w tym, aby sposoby instrumentalizowania tego dobra je podtrzymywały i wytwarzały, a nie niszczyły. Bezpośrednim następstwem obniżonej wiarygodności ekonomicznej naszego państwa jest uporczywość inflacji i niska skuteczność działań antyinflacyjnych, w szczególności polityki pieniężnej.

Koordynator obszaru:

prof. dr hab. Jerzy Hausner

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Plany na 2024:

Indeks wiarygodności ekonomicznej Polski

Zadaniem zespołu jest opracowanie III edycji Indeksu wiarygodności ekonomicznej Polski. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Europejskim Kongresem Finansowym, Instytutem Finansów Publicznych, Europejskim Forum Nowych Idei, Szkołą Główną Handlową
w Warszawie, Małopolską Szkołą Administracji Publicznej UEK. Indeks zostanie przedstawiony m.in. na:
– Europejskim Kongresie Finansowym, Sopot 10-12 (czerwca) – przedstawienie pierwszych
wyników Indeksu edycji 2024,
– Open Eyes Economy Summit 9, Kraków 19-20 listopada.

Raport końcowy zostanie przygotowany w dwóch wersjach: pełnej oraz skróconej – publicystycznej. Ponadto eksperci będą intensywnie promować w mediach Indeks oraz problematykę ekonomicznej wiarygodności państwa.VII Seminarium Świeradowskie – 25-27 października 2024

Zespół autorski spotka się, aby przedyskutować przygotowanie książki na temat wiarygodności ekonomicznej państwa jako kategorii poznawczej ekonomii.

Skip to content